ἕτερος, -α, -ον 
(形容詞)別的、相異的 other, another, different
(ετερο/α-, 99, heterosexual = 異性戀)

 例句 
太11:3 σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
Are you the one coming or should we wait for another?
(那將要來的是你麼、還是我們等候別人呢)

徒4:12 καὶ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν
τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
.
For nor is there a different name under heaven
which has been given among men by which we must be saved.
(因為在天下人間、沒有賜下別的名、我們可以靠著得救)