Ἱεροσόλυμα, τά or 
(名詞)耶路撒冷 Jerusalem (62) (常為複數)
這是這城的希臘文名稱,另一字 Ἰερουσαλήμ 則是她的希伯來文譯音。

 例句 
太15:1 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς.
Then Pharisees and scribes come from Jerusalem to Jesus.
(那時有法利賽人和文士、從耶路撒冷來見耶穌)

太2:3 ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ.
King Herod was troubled, and all Jerusalem with him.
(希律王就心裡不安,耶路撒冷合城的人也和他一起不安)

 同根字 
Ἰερουσαλήμ