καταβαίνω 
往下、降下 I go/come down, descend (κατα + βα-, 81)
καταβσομαι, κατβην, καταβέβηκα, -, -, (κατβαινον)
(注意3pp是第二不定式,但是不用連接母音,字幹βα-延長為βη-)

 例句 
徒7:15 καὶ κατέβη Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον.
And Jacob went down into Egypt. (於是雅各下到埃及)

可1:10 εἶδεν … τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν.
He saw the Spirit as a dove descending into him.
(他看見聖靈彷彿鴿子降在他身上)

 同根字 
βαίνω, ἀναβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, μεταβαίνω, προβαίνω, συμβαίνω