κάθημαι 
坐下 I sit (down) (καθη-, 91, cathedral = [設主教座的]大教堂)
καθήσομαι, -, -, -, -, (καθήμην)

 例句 
可3:32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος.
And a crowd was sitting around him. (群眾在耶穌周圍坐著)

約12:15 ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
Behold, your king is coming, sitting upon a colt of donkey.
(看哪,你的王騎著驢駒來了)