οὐχί 
(否定)not (54)
(這是 οὐκ 的強調拼法)

 例句 
約13:11 οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.
You are NOT all clean. (你們並非人人都是潔淨的)

羅3:29 Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν.
Is God of Jews only? Also of Gentiles, is he NOT? Yes, also of Gentiles.
(難道神只是猶太人的麼.不也是外邦人的麼.是的,也是外邦人的)