παρακαλέω 
勸勉、安慰 I urge, exhort, comfort (παρα + καλεϝ-, 109, Paraclete = 保惠師)
παρακαλέσω, παρεκάλεσα, παρακέκληκα, παρακέκλημαι, παρεκλήθην, (παρεκάλουν)

 例句 
羅12:1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ.
Therefore I urge you, brothers, by the compassions of God.
(所以弟兄們,我以神的慈悲勸你們)

太5:4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
Blessed (are) the ones mourning, because they will be comforted.
(哀慟的人有福了,因為他們必得安慰)

 同根字 
καλέω, παράκλησις, παράκλητος