πείθω 
說服、深信 I persuade, trust (πειθ-, 52)
πείσω, πεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, πείσθην, (πειθον)
(注意4pp字幹是ποιθ-,第二完成式,意義上等於現在式)

 例句 
徒26:28 Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι.
Are you persuading me to become a Christian in so little time?
(你用三言兩語便說服我作基督徒啊)

帖後3:4 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ
But we have confidence in the Lord… (我們靠主深信⋯)

 同根字 
ἀπειθέω, πειθαρχέω