θεωρέω 
看 I look at, behold (θεωρε-, 58)
-, θεώρησα, -, -, -

 例句 
約4:19 κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.
Sir, I see that you are a prophet. (主啊,我看出你是先知)

約16:16 Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με.
In a little while and you no longer see me, and again in a little while and you will see me.
(等不多時,你們就不得見我.再等不多時,你們還要見我)