τρεῖς, τριά 
(形容詞)三 three (τρεσ-, 68, tricycle = 三輪車)
(3-3形容詞,變化表見下;另參數字表)

陽性/陰性 中性


主格複數 τρεῖς τριά
所有格複數 τριῶν τριῶν
與格複數 τρισίν τρισίν
受格複數 τρεῖς τριά

 例句 
林前13:13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα.
But now remains faith, hope, love, these three things.
(如今常存的有信、望、愛、這三樣)

 同根字 
τρίτος, τρίς