ἀσπάζομαι 
問安 I greet, salute (ασπαδ-, 59)
-, σπασάμην, -, -, -, (σπαζμην)
(這是第二種樣式 αζω 動詞)

 例句 
林後13:13 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.
All the saints greet you. (眾聖徒都問你們安)

路1:40 εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
She entered into the house of Zachariah and greeted Elizabeth.
(她進了撒迦利亞的家,問以利沙伯安)

 同根字 
ἀσπασμός, ἀπασπάζομαι