δέχομαι 
領受、接待 I take, receive (δεχ-, 56)
δέξομαι, δεξάμην, -, δέδεγμαι, δέχθην

 例句 
徒11:1 τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
The Gentles received the word of God. (外邦人領受了神的道)

可10:40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται.
The one receiving you receives me. (接待你們的、就是接待我)

 同根字 
ἀποδέχομαι, ἐκδέχομαι, ἀπεκδέχομαι, παραδέχομαι, προσδέχομαι