δοκέω 
以為 I think, seem (δοκ-, 62)
δόξω, δοξα, -, -, -, (δόκουν)
(注意1pp字幹是δοκε-)

 例句 
約11:56 τί δοκεῖ ὑμῖν;
What does it seem to you? (What do you think?) (你們認為如何)

路1:3 ἔδοξε κἀμοὶ ... σοι γράψαι.
it seemed good also to me to write to you. (我就定意要寫給你)

 同根字 
εὐδοκέω, συνευδοκέω