ἔφη 
他說 he/she/it was saying, he/she/it said (40)
(這是 φημί 的第三人稱單數,可以當未完成式或不定式)

 例句 
太25:21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ.
His lord said to him, Well done, good and faithful servant.
(主人說,好,你這又良善又忠心的僕人)