ἐσθίω 
吃 I eat (εσθι/φαγ-, 158, Esophagus = 食道)
φάγομαι, φαγον, -, -, -, (σθιον)
(注意未來式:1. deponent; 2. 沒有時態記號 σ)

 例句 
約6:31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Our fathers ate manna in the wilderness.
(我們的祖宗在曠野喫過嗎哪)

徒9:9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.
And he was not seeing (for) three days and he did not eat nor drink.
(他三日不能看見、也不喫、也不喝)

 同根字 
κατεσθίω