γραμματεύς, ὁ, -εως 
文士 scribe (γραμματεϝ-, 63, grammar = 文法)

主格所有格與格受格
單數γραμματεύςγραμματέωςγραμματεῖγραμματέα
複數γραμματεῖςγραμματέωνγραμματεῦσινγραμματεῖς

 例句 
拉7:8 αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ Μωυσῆ ὃν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ.
He (was) a ready scribe in the law of Moses which the Lord God of Israel gave.
(他是敏捷的文士,通達耶和華以色列神所賜摩西的律法書)

 同根字 
γράφω, γραφή, γράμμα