ἴδιος, -α, -ον 
自己的 one's own (ιδιο/α-, 114, idiosyncrasy = 個人廦性)

 例句 
約1:11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.
He came into his own, and his own (people) did not receive him.
(他到自己的地方來,自己的人倒不接待他)

  片語 κατ᾿ ἰδίαν = privately (私下)  
可4:34 κατ᾿ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα.
But privately he began explaining all things to his own disciples.
(沒有人的時候、就把一切解釋給自己的門徒)