κράζω 
喊叫 I cry out, call out (κραγ-, 56)
κράξω, κραξα, κέκραγα, -, -, (κραζον)
(這是個例外的-αζω動詞,因為它的字根不是齒音結尾的;第二完成式)

 例句 
太21:9 οἱ δὲ ὄχλοι ... ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ.
And the crowds cried out saying, Hosanna to the Son of David.
(眾人喊著說,和散那歸於大衛的子孫)

可15:13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν· σταύρωσον αὐτόν.
But they again cried out, Crucify him.
(他們又喊著說,把他釘十字架)