πέμπω 
打發、差遣 I send (πεμπ-, 79)
πέμψω, πεμψα, -, -, πέμφθην

 例句 
林前4:17 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον.
On account of this reason I sent Timothy to you.
(因此我已打發提摩太到你們那裡去)

約12:45 ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
The one seeing me sees the One sending me.
(看見我的,就看見那差我來的)