φέρω 
帶來、拿來 I carry, bring
(φερ/οι/ενεχ-, 66, Christopher = carrying Christ 背負基督)
οἴσω, νεγκα or νεγκον, ἐννοχα, ἐννεγμαι, νέχθην, (φερον)
(第二不定式,但有時用第一不定式結尾α,有時用第二不定式結尾ον)

 例句 
可4:17 διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.
Teacher, I brought my son toward you, having a mute spirit.
(夫子,我帶了我的兒子到你這裡來,他被啞吧鬼附著)

太14:18 ὁ δὲ εἶπεν· φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς.
But he said, Bring them to me here. (耶穌說,拿來這裡給我)

彼後1:21 ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.
Men, carried by the Holy Spirit, spoke from God.
(人被聖靈感動說出神的話來. [被聖靈感動=被聖靈帶著])

 同根字 
ἀναφέρω, ἀποφέρω, διαφέρω, εἰσφέρω, ἐκφέρω, προσφέρω, συμφέρω