πρεσβύτερος, -α, -ον 
(名詞)長老 elder;(形容詞)年長的 older
(πρεσβυτερο/α-, 66, Presbytery = 長老制)

 例句 
徒15:6 Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι.
Both the apostles and the elders were gathered together. (使徒和長老聚集)

路15:25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ.
His older son was in the field. (大兒子在田裡)

來11:2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι.
For by this the ancients were attested.
(古人在這信上得了美好的證據)