δίκαιος, -αία, -ον 
(形容詞)義的 right, just, righteous (δικαιο/α-, 79)

 例句 
彼前3:12 ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους.
The Lord's eyes (are) on the righteous. (主的眼看顧義人)

羅7:12 ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή.
The commandment (is) holy and just and good.
(誡命是聖潔、公義、良善的)

 同根字 
δικαιοσύνη, δικαιόω, δικαίωμα, δικαίως, ἄδικος