ἔθνος, τό, -ους 
(名詞)外邦人、國、民 nation, the Gentiles
(εθνεσ-, 162, ethnic = 種族的)

 例句 
徒14:27 ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.
He opened a door of faith to the Gentiles.
(神為外邦人開了信道的門)

太28:19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη.
Therefore going, make disciples of all nations.
(所以你們要去使萬民作我的門徒)

徒13:19 καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν.
destroying the seven peoples in the land of Canaan.
(滅了迦南地七族的人)