ὑπάρχω 
是 I am, exist (υπο + αρχ-, 60)
ὑπάρξομαι, ὑπηρξάμην, -, -, -, (ὑπρχον)
(這字的意義與用法,大致上與εἰμί相似)

 例句 
徒3:6 ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι.
Silver and gold is not with me. (金和銀我都沒有)

  注意 τά ὑπάρχοντα = 財產 one's belongings, possesions  
太19:21 ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς.
Go, sell your possessions and give to the poor.
(去變賣你所有的、分給窮人)

 同根字 
ἄρχω, ὕπαρξις