μηδέ 
(連接詞)也不、甚至不 but not, nor, not even (μή + δέ, 56)

 例句 
可12:24 μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ.
Not knowing the Scripture nor the power of God.
(不明白聖經、也不曉得神的大能)

可3:20 καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
And the crowd comes together again, with the result that they are not even able to eat bread.
(群眾又聚集,以致他們甚至無法吃飯)