μέλλω 
快要 I am about to (μελλε-, 109)
μελλσω, -, -, -, -, (μελλον or μελλον)
(注意1pp字幹是μελλ-,沒有第二個ε)

 例句 
太2:13 μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
For Herod is about to seek the child to destroy him.
(因為希律即將要尋找那小孩、除滅他)

太12:32 οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.
It will not be forgiven to him, neither in this age nor in the coming (age).
(他今世來世都不得赦免)