παιδίον, τό, -ου 
(名詞)小孩 child, infant (παιδιο-, 52, pedagogy = 教學法)

 例句 
約壹2:18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
Children, it is the last hour. (小子們哪,如今是末時了)

賽9:6 ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν.
For a child was born unto us. (因有一嬰孩為我們而生)

 同根字 
παῖς, παιδίσκη, παιδεία, παιδεύω