ἀπόλλυμι 
⓵主動:毀滅、失去 I destroy, kill, lose;⓶關身:滅亡 I perish, die
(απο + ολ-, 90, Apollyon = 亞玻倫,毀滅者)
ἀπολέσω, ἀπλεσα, ἀπόλωλα, -, -, (ἀπλλυον)

 例句 
林前1:19 ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν.
I shall destroy the wisdom of the wise. (我要滅絕智慧人的智慧)

約3:16 πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται.
Every one believing in him would not perish. (一切信祂的、不至滅亡)

路9:24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν.
For whoever would want to save his soul will lose it.
(因為凡要救自己生命的、必喪掉生命)

 同根字  ἀπώλεια