οὗ 
(副詞)在哪裡 where (24) (參看易混淆的詞形)

 例句 
太18:20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα,
ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν
.
For where two or three have been gathered in my name,
there I am in the middle of them.
(因為在哪裡有兩三個人奉我的名聚會,那裡就有我在他們中間)