λίθος, ὁ, -ου 
(名詞)石頭 stone (λιθο-, 59)

 例句 
路4:3 εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
If you are the son of God, say to this stone that it would become bread.
(你若是神的兒子、可以吩咐這塊石頭變成食物)

 同根字 
λιθάζω, λιθοβολέω