σπείρω 
撒種 I sow (σπερ-, 52)
σπερ, σπειρα, -, σπαρμαι, σπάρην
(注意:1pp與3pp字幹是σπειρ-,5pp與6pp字幹是σπαρ-
3pp是第一不定式,6pp是第二不定式)

 例句 
太13:3 ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.
Behold, the sower came out to sow.
(有一個撒種的出去撒種)

加6:7 ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει.
For whatever a man would sow, this also he will reap.
(人種的是甚麼,收的也是甚麼)

 同根字 σπέρμα