τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτον 
(指示代名詞)這樣的 such, of such a kind
(τοιουτο/τοιαυτη-, 57)

 例句 
約9:16 πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν;
How is a sinful man able to do such miracles?
(一個罪人怎能行這樣的神蹟呢)

加5:23 κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.
Against such things there is no law. (這樣的事、沒有律法禁止)

 同根字 
οὗτος