ἀνοίγω 
打開 I open (αν + ϝοιγ-, 77)
2pp3pp4pp5pp6pp
ἀνοίξω ἀνξα
(or νξα
or νοιξα)
ἀνῳγα ἀνῳγμαι
(or νῳγμαι)
νεῴχθην
(or νοίχθην)
(這是個複合動詞,但是有時往昔號和重複號是放在最前面,詳見 ἀνοίγω的詞形變化)

 例句 
太7:7 κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
Knock and it will be opened to you. (叩門就給你們開門)

徒14:27 ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.
He opened a door of faith to the Gentiles. (神為外邦人開了信道的門)