ἀπολύω 
釋放 I release, divorce, send off, forgive (απο + λυ-, 66)
ἀπολύσω, ἀπλυσα, -, ἀπολέλυμαι, ἀπελύθην, (ἀπλυον)

 例句 
路14:4 ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν.
He healed him and released him. (耶穌治好那人,打發他走了)

可10:2 Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι.
The Pharisees asked him if it is lawful for a man to divorce his wife.
(法利賽人問祂,人休妻可以不可以)

路6:37 ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε.
Forgive and you will be forgiven. (你們要饒恕人,就必蒙饒恕)

 同根字 
λύω, ἀπολύτρωσις