εἴτε 
(連接詞)無論⋯或⋯、如果 whether...or, if (65)

 例句 
林前10:31 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.
Therefore whether you eat or drink or do anything, do all things for the glory of God.
(所以無論你們喫、喝、或作甚麼,都要為榮耀神而行)

林後5:13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, θεῷ· εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν.
For if we were out-of-mind, (it is) for God. If we are in-sound-mind, for you.
(我們若果顛狂,是為神.若果謹守,是為你們)