μέσος, -η, -ον 
(形容詞)當中 middle, in the midst (μεσο/η-, 58)

 例句 
徒17:33 οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν.
Thus Paul went out from the midst of them. (於是保羅從他們當中出去了)

詩23:4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου.
For even if I should journey in the midst of the shadow of death.
(即使我行在死蔭幽谷當中)