Μωϋσῆς, ὁ, -εως 
摩西 Moses (80)
Μωϋσῆς, Μωϋσέως, Μωϋσεῖ, Μωϋσῆν

 例句 
約5:46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί.
For if you believed in Moses, you would believe in me.
(如果你們肯信摩西,就會信我了)