ἀφίημι 
離棄、允許、赦免 I let go, leave, permit, forgive (αφ + σε-, 143)
ἀφσω, ἀφκα, -, ἀφέωμαι, ἀφθην, (φιον)

 例句 
約14:18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς.
I shall not leave you orphaned. (我不撇下你們為孤兒)

約12:7 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν.
So Jesus said, Allow her. (耶穌說,由她罷)

可2:5 τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Child, your sins are forgiven. (小子,你的罪赦了)

 同根字 ἄφεσις