δείκνυμι 
指示 I show, explain (δεικνυ/δεικ-, 33)
δείξω, δειξα, δέδειχα, -, δείχθην
(只有1pp是μι動詞,字幹是δεικνυ-;其他字幹是δεικ-,不用μι動詞變化)

 例句 
太4:8 δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν.
He shows him all the kingdoms of the world and their glory.
(魔鬼將世上萬國、與萬國的榮華、都指給他看)

約20:20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς.
And after saying this he showed his hands and rib to them.
(說了這話、就把手和肋旁、指給他們看)

 同根字 
ἐνδείκνυμι, ἐπιδείκνυμι, ὑποδείκνυμι, δάκτυλος