δίδωμι 
賜給 I give, entrust, give back, put (δο-, 415)
δσω, δωκα, δέδωκα, δέδομαι, δόθην, (δίδουν)

 例句 
路11:13 ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.
The Father who is from heaven will give the Holy Spirit to the ones asking Him.
(天上的父將把聖靈賜給求祂的人)

約4:7 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· δός μοι πεῖν.
Jesus says to her, Give to me to drink.
(耶穌對她說,請妳給我[水]喝)

 同根字 
ἀποδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἐπιδίδωμι, παραδίδωμι