ἵστημι 
站 I stand, cause to stand (στα-, 154)
στσω, στησα or στην, στηκα, σταμαι, στάθην, (στην)
(第二不定式與完成式是不及物動詞「站」,
第ㄧ不定式、現在式、未來式是及物動詞「使站」)

 例句 
路8:20 Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε.
Your mother and your brothers are standing outside wanting to see you.
(你母親和你弟兄站在外邊、要見你)

羅14:4 σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.
But he will be made to stand, for the Lord is able to make him stand.
(他必蒙站立得住,因為主能使他站住)

 同根字 
ἀνίστημι, ἀνθίστημι, ἀφίστημι, ἐξίστημι, ἐφίστημι,
ἐπίσταμαι, καθίστημι, παρίστημι, συνίστημι