λοιπός, -ή, -όν 
⓵(形容詞)剩下的 remaining, the rest;
⓶(副詞)此後、此外 as for the rest, besides, finally (λοιπο/η-, 55)

 例句 
帖前5:6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί.
Therefore then, let us not sleep as the rest.
(所以我們不要睡覺、像別人一樣)

加6:17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω.
Henceforth, let no one provide trouble to me.
(從今以後,人都不要攪擾我)
(注意:副詞用法常用所有格或受格)

腓3:1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ.
Finally, my brothers, rejoice in the Lord.
(弟兄們、我還有話說、你們要靠主喜樂)