φημί 
說 I say, affirm (φε-, 66, προφήτης = prophet 先知)
-, ἔφη, -, -, -, (ἔφη)
(ἔφη 可以當未完成式或不定式,第三人稱單數)

 例句 
路23:3 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων·
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη· σὺ λέγεις
.
Now Pilate asked him saying, Are you the king of the Jews?
So he answered and said to him, you say (it).
(彼拉多問耶穌說,你是猶太人的王麼?耶穌回答說,你說的是)

徒26:25 ὁ δὲ Παῦλος· οὐ μαίνομαι, φησίν.
So Paul says, I am not insane. (保羅說,我不是癲狂)

 同根字 
βλασφημέω, προφητεύω