τίθημι 
放 I put, place (θε-, 100, thesis = 論文,提出論點)
θσω, θηκα, τέθεικα, τέθειμαι, τέθην, (τίθουν)

 例句 
太12:18 θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν.
I shall put my Spirit upon him. (我要將我的靈放在他身上)

約壹3:16 ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν·
καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι
.
That one laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers.
(那位為我們捨命.我們也當為弟兄捨命) (「放下魂」=捨命)

徒13:47 τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν.
I have appointed you into a light of the Gentitles. (我已經立你作外邦人的光)

 同根字 
ἀποτίθημι, διατίθημι, ἐκτίθημι, ἐπιτίθημι, μετατίθημι,
παρατίθημι, περιτίθημι, προστίθημι, προτίθημι, ὑποτίθημι