μι 動詞 (μι Verbs)

現在式直述 (Present Indicative)

στα-
θε-
δο-
δεικνυ-
主動第一人稱單數 ἵστημι τίθημι δίδωμι δείκνυμι
第二人稱單數 ἵστης τίθης δίδως δείκνυς
第三人稱單數 ἵστησι(ν) τίθησι(ν) δίδωσι(ν) δείκνυσι(ν)
第一人稱複數 ἵσταμεν τίθεμεν δίδομεν δείκνυμεν
第二人稱複數 ἵστατε τίθετε δίδοτε δείκνυτε
第三人稱複數 ἱστᾶσι(ν) τιθέασι(ν) διδόασι(ν) δεικνύασι(ν)
關身/被動第一人稱單數 ἵσταμαι τίθεμαι δίδομαι δείκνυμαι
第二人稱單數 ἵστασαι τίθεσαι δίδοσαι δείκνυσαι
第三人稱單數 ἵσταται τίθεται δίδοται δείκνυται
第一人稱複數 ἱστάμεθα τιθέμεθα διδόμεθα δεικνύμεθα
第二人稱複數 ἵστασθε τίθεσθε δίδοσθε δείκνυσθε
第三人稱複數 ἵστανται τίθενται δίδονται δείκνυνται


未完成式直述 (Imperfect Indicative)

στα-
θε-
δο-
δεικνυ-
主動第一人稱單數 ἵστην τίθουν δίδουν δείκνυν
第二人稱單數 ἵστης τίθεις δίδους δείκνυς
第三人稱單數 ἵστη τίθει δίδου δείκνυ
第一人稱複數 ἵσταμεν τίθεμεν δίδομεν δείκνυμεν
第二人稱複數 ἵστατε τίθετε δίδοτε δείκνυτε
第三人稱複數 ἵστασαν τίθεσαν δίδοσαν δείκνυσαν
關身/被動第一人稱單數 ἱστάμην τιθέμην διδόμην δεικνύμην
第二人稱單數 ἵστασο τίθεσο δίδοσο δείκνυσο
第三人稱單數 ἵστατο τίθετο δίδοτο δείκνυτο
第一人稱複數 ἱστάμεθα τιθέμεθα διδόμεθα δεικνύμεθα
第二人稱複數 ἵστασθε τίθεσθε δίδοσθε δείκνυσθε
第三人稱複數 ἵσταντο τίθεντο δίδοντο δείκνυντο

注意:(i) ἵστημι 沒有往昔號;(ii) 除少數例外(τίθημι和δίδωμι的主動單數),大多不用連接母音。


未來式直述 (Future Indicative)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 στσω θσω δσω
第二人稱單數 στσεις θσεις δσεις
第三人稱單數 στσει θσει δσει
第一人稱複數 στσομεν θσομεν δσομεν
第二人稱複數 στσετε θσετε δσετε
第三人稱複數 στσουσι(ν) θσουσι(ν) δσουσι(ν)
關身第一人稱單數 στσομαι θσομαι δσομαι
第二人稱單數 στσθσδσ
第三人稱單數 στσεται θσεται δσεται
第一人稱複數 στησμεθα θησομεθα δωσμεθα
第二人稱複數 στσεσθε θσεσθε δσεσθε
第三人稱複數 στσονται θσονται δσονται
被動第一人稱單數 σταθήσομαι τεθήσομαι δοθήσομαι
第二人稱單數 σταθήστεθήσδοθήσ
第三人稱單數 σταθήσεται τεθήσεται δοθήσεται
第一人稱複數 σταθησμεθα τεθησμεθα δοθησμεθα
第二人稱複數 σταθήσεσθε τεθήσεσθε δοθήσεσθε
第三人稱複數 σταθήσονται τεθήσονται δοθήσονται

注意:未來式不遵守μι動詞規則二,都用了連接母音。


第一不定式直述 (First Aorist Indicative)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 στησα θηκα δωκα
第二人稱單數 στησας θηκας δωκας
第三人稱單數 στησε(ν) θηκε(ν) δωκε(ν)
第一人稱複數 στσαμεν θκαμεν δώκαμεν
第二人稱複數 στσατε θκατε δώκατε
第三人稱複數 στησαν θηκαν δωκαν
關身第一人稱單數 στησάμην θηκάμην δωκάμην
第二人稱單數 στσω θκω δκω
第三人稱單數 στσατο θκατο δώκατο
第一人稱複數 στησάμεθα θηκάμεθα δωκάμεθα
第二人稱複數 στσασθε θκασθε δώκασθε
第三人稱複數 στσαντο θκαντο δώκαντο
被動第一人稱單數 στάθην τέθην δόθην
第二人稱單數 στάθης τέθης δόθης
第三人稱單數 στάθη τέθη δόθη
第一人稱複數 στάθημεν τέθημεν δόθημεν
第二人稱複數 στάθητε τέθητε δόθητε
第三人稱複數 στάθησαν τέθησαν δόθησαν


第二不定式直述 (Second Aorist Indicative)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 στην θην δων
第二人稱單數 στης θης δως
第三人稱單數 στη θη δω
第一人稱複數 στημεν θεμεν δομεν
第二人稱複數 στητε θετε δοτε
第三人稱複數 στησαν θεσαν δοσαν
關身第一人稱單數 στάμην θέμην δόμην
第二人稱單數 στω θου δου
第三人稱單數 στατο θετο δοτο
第一人稱複數 στάμεθα θέμεθα δόμεθα
第二人稱複數 στασθε θεσθε δοσθε
第三人稱複數 σταντο θεντο δοντο

注意:ἔστησαν 可能是第一或第二不定式第三人稱複數,只能由上下文決定!


完成式直述 (Perfect Indicative)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 στηκα τέθεικα δέδωκα
第二人稱單數 στηκας τέθεικας δέδωκας
第三人稱單數 στηκε(ν) τέθεικε(ν) δέδωκε(ν)
第一人稱複數 στήκαμεν τεθείκαμεν δεδκαμεν
第二人稱複數 στήκατε τεθείκατε δεδκατε
第三人稱複數 στήκασιν τέθεικαν δέδωκαν
關身/被動第一人稱單數 σταμαι τέθειμαι δέδομαι
第二人稱單數 στασαι τέθεισαι δέδοσαι
第三人稱單數 σταται τέθειται δέδοται
第一人稱複數 στάμεθα τεθείμεθα δεδόμεθα
第二人稱複數 στασθε τέθεισθε δέδοσθε
第三人稱複數 στανται τέθεινται δέδονται

注意:(i) τίθημι 的字幹 θε 延長為 θει;(ii) ἵστημι 的主動第三人稱複數字尾是 σιν。


現在式假設語氣 (Present Subjunctive)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 ἱστ τιθ διδ
第二人稱單數 ἱστς τιθς διδς
第三人稱單數 ἱστ τιθ διδ
第一人稱複數 ἱστμεν τιθμεν διδμεν
第二人稱複數 ἱσττε τιθτε διδτε
第三人稱複數 ἱστσι(ν) τιθσι(ν) διδσι(ν)
關身/被動第一人稱單數 ἱστμαι τιθμαι διδμαι
第二人稱單數 ἱστ τιθ διδ
第三人稱單數 ἱστται τιθται διδται
第一人稱複數 ἱστμεθα τιθμεθα διδμεθα
第二人稱複數 ἱστσθε τιθσθε διδσθε
第三人稱複數 ἱστνται τιθνται διδνται


第一不定式假設語氣 (First Aorist Subjunctive)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 στήσω θσω δώσω
第二人稱單數 στήσς θσς δώσς
第三人稱單數 στήσ θσ δώσ
第一人稱複數 στήσωμεν θσωμεν δώσωμεν
第二人稱複數 στήσητε θσητε δώσητε
第三人稱複數 στήσωσι(ν) θσωσι(ν) δώσωσι(ν)
關身第一人稱單數 στήσωμαι θσωμαι δώσωμαι
第二人稱單數 στήσ θσ δώσ
第三人稱單數 στήσηται θσηται δώσηται
第一人稱複數 στησμεθα θησμεθα δωσμεθα
第二人稱複數 στήσησθε θσησθε δώσησθε
第三人稱複數 στήσωνται θσωνται δώσωνται
被動第一人稱單數 σταθ τεθ δοθ
第二人稱單數 σταθς τεθς δοθς
第三人稱單數 σταθ τεθ δοθ
第一人稱複數 σταθμεν τεθμεν δοθμεν
第二人稱複數 σταθτε τεθτε δοθτε
第三人稱複數 σταθσι(ν) τεθσι(ν) δοθσι(ν)


第二不定式假設語氣 (Second Aorist Subjunctive)

στα-
θε-
δο-
主動第一人稱單數 στ θ δ
第二人稱單數 στς θς δς
第三人稱單數 στ θ δ
第一人稱複數 στμεν θμεν δμεν
第二人稱複數 σττε θτε δτε
第三人稱複數 στσι(ν) θσι(ν) δσι(ν)
關身第一人稱單數 στμαι θμαι δμαι
第二人稱單數 στ θ δ
第三人稱單數 στται θται δται
第一人稱複數 στμεθα θμεθα δμεθα
第二人稱複數 στσθε θσθε δσθε
第三人稱複數 στνται θνται δνται

注意:
 1. 在新約中,μι動詞的不定式假設語氣,第二不定式遠比其第一不定式出現得多。
 2. 現在式與第二不定式假設語氣唯一區別是字幹:現在式字幹有重複現象,不定式字幹沒有。
 3. δίδωμι 第二不定式第三人稱單數除 δῷ 外,還可寫作:
  1. δοῖ,例如馬可6:37。
   (亦即,它沒有用延長的連接母音ω/η,只有字幹ο,因此iota無法底寫,成了δοῖ)
  2. δώῃ,例如以弗所1:17、提後2:25。
   (亦即,它彷彿用第一不定式的詞形,只是去掉時態記號σ)
   (當然,這也可能是祈願語氣[optative]第二不定式第三人稱單數)


現在式命令語氣 (Present Imperative)

στα-
θε-
δο-
主動第二人稱單數 ἵστη τίθει δίδου
第三人稱單數 ἱστάτω τιθέτω διδότω
第二人稱複數 ἵστατε τίθετε δίδοτε
第三人稱複數 ἱστάτωσαν τιθέτωσαν διδότωσαν
關身/被動第二人稱單數 ἵστασο τίθεσο δίδοσο
第三人稱單數 ἱστάσθω τιθέσθω διδόσθω
第二人稱複數 ἵστασθε τίθεσθε δίδοσθε
第三人稱複數 ἱστάσθωσαν τιθέσθωσαν διδόσθωσαν

注意:命令語氣不用連接母音,唯一例外是主動第二人稱單數,連接母音為ε,並與字幹母音縮略。


不定式命令語氣 (Aorist Imperative)

στα-
θε-
δο-
主動第二人稱單數 στῆθι θές δός
第三人稱單數 στήτω θέτω δότω
第二人稱複數 στῆτε θέτε δότε
第三人稱複數 στήτωσαν θέτωσαν δότωσαν
關身第二人稱單數 - θοῦ δοῦ
第三人稱單數 στάσθω θέσθω δόσθω
第二人稱複數 στάσθε θέσθε δόσθε
第三人稱複數 στάσθωσαν θέσθωσαν δόσθωσαν

注意:
 1. ἵστημι 另有第一不定式命令語氣 στῆσονστῆσατε,出現於七十士譯本(新約沒有)。


不定詞 (Infinitive)

στα-
θε-
δο-
現在式 主動 ἱστάναι τιθέναι διδόναι
現在式 關身/被動 ἵστασθαι τίθεσθαι δίδοσθαι
不定式 主動 στῆναι θεῖναι δοῦναι
不定式 關身 στάσθαι θέσθαι δόσθαι
不定式 被動 σταθῆναι τεθῆναι δοθῆναι
完成式 主動 στναι - δεδώκειν
完成式 關身/被動 - - δεδόσθαι

注意:
 1. ἵστημι 另有第一不定式不定詞 στῆσαιστῆσασθαι
 2. στναι 是第二完成式。


現在式分詞 (Present Participle)

主動
ἱστάς ἱστᾶσα ἱστάν
ἱστάντος ἱστᾶσης ἱστάντος

τιθείς τιθεῖσα τιθέν
τιθεντος τιθεισης τιθεντος

διδούς διδοῦσα διδόν
διδόντος διδούσης διδόντος

關身/被動
ἱστάμενος ἱσταμένη ἱστάμενον
ἱστάμενου ἱσταμένης ἱστάμενου

τιθέμενος τιθεμένη τιθέμενον
τιθέμενου τιθεμένης τιθέμενου

διδόμενος διδομένη διδόμενον
διδόμενου διδομένης διδόμενου

解說:
 1. 主動主格單數陽性:διδο + ντ + ς ‣ διδοντς ‣ διδονς ‣ διδος ‣ διδούς
  (ντ碰到sigma都拿掉了,字幹母音ο補償性延長為ου)
 2. 陰性可能是同化與陽性一樣或與ω動詞一樣 (例λυούσα),字幹母音也延長為ου
 3. 反倒是中性,雖去掉τ,並沒有補償性延長。


不定式分詞 (Aorist Participle)

主動
στάς στᾶσα στάν
στάντος στᾶσης στάντος

θείς θεῖσα θέν
θέντος θεῖσης θέντος

δούς δοῦσα δόν
δόντος δοῦσης δόντος

關身
στάμενος σταμένη στάμενον
θέμενος θεμένη θέμενον
δόμενος δομένη δόμενον
被動
σταθείς σταθεῖσα σταθέν
σταθέντος σταθεῖσης σταθέντος

τεθείς τεθεῖσα τεθέν
τεθέντος τεθεῖσης τεθέντος

δοθείς δοθεῖσα δοθέν
δοθέντος δοθεῖσης δοθέντος


完成式分詞 (Perfect Participle)

主動
στηκώς στηκυῖα στηκς
στηκότος στηκυίας στηκότος

τεθεικώς τεθεικυῖα τεθεικς
τεθεικότος τεθεικυίας τεθεικότος

δεδωκώς δεδωκυῖα δεδωκς
δεδωκότος δεδωκυίας δεδωκότος

關身/被動
σταμένος σταμένη σταμένον
σταμένου σταμένης σταμένου

τεθειμένος τεθειμένη τεθειμένον
τεθειμένου τεθειμένης τεθειμένου

δεδομένος δεδομένη δεδομένον
δεδομένου δεδομένης δεδομένου回主頁第24課 ║ 最近更新: Nov 15, 2023