ἠρμένον

三個可能答案:
完成式、關身/被動、分詞,受格、單數、陽性,αἴρω,“having been taken up”
完成式、關身/被動、分詞,主/受格、單數、中性,αἴρω,“having been taken up”