ΤΟ ΣΟΜΑ 身體歌 (Soma Song)

© Sharon Alley

ὁ χορός: πόδες, χεῖρες, κεφαλή
ὦμοι, ὦτα, στόμα
ὀφθαλμοί, κοιλία, ῥίς
πάντα ἔχει σῶμα
πρώτη στροφή: ἅπτομαι τοῦ στόματοςI touch the mouth
νῦν ἐπαίρω χεῖραςNow I raise hands
ἅπτομαι καὶ τῆς ῥινόςI touch also the nose
δείκνυμι τοὺς πόδαςI show the feet
(ὁ χορός)
δευτέρα στροφή:   τοῖς ὠσὶν ἀκούω σουWith the ears I hear you
τύπτω ταῖς χερσί μουI strike with my hands
βλέπω σε τοῖς ὀφθαλμοῖς   I see you with my eyes
τρέχω τοῖς ποσίν μουI run with my feet
(ὁ χορός)


副歌單字 (Vocabulary)
κεφαλή, ἡ, -ης 頭 head (κεφαλη-, 75, hydrocephalus = 腦水腫) 例句
κοιλία, ἡ, -ας 肚腹 belly, womb (κοιλια-, 22, coeliac = 腹腔的) 例句
οὖς, τό, ὠτός 耳朵 ear (ωτ-, 36, otology = 耳科) (參看 易混淆的詞形) 例句
ὀφθαλμός, ὁ 眼睛 eye, sight (οφθαλμο-, 100, ophthalmology = 眼科)    例句
πούς, ὁ, ποδός 腳 foot (ποδ-, 93, podiatrist = 足科醫生) 例句
ῥίς, ἡ, ῥινός 鼻 nose, nostril (ριν-, 0, rhino = 犀牛)
στόμα, τό, -ατος    口 mouth (στοματ-, 78) 例句
χείρ, ἡ, χειρός 手 hand, arm, finger (χειρ-, 177) (參看詞形變化表) 例句
ὦμος, ὁ, -ου 肩 shoulder (ωμο-, 2)唱歌學希臘文 ║ 最近更新: Aug 27, 2023