ἀναφέρω
帶上、獻上 I bring up, bear, offer (ανα + φερ-, 10)
ἀνοίσω, ἀννεγκα or ἀννεγκον, ἀνεννοχα, -, ἀνηνέχθην, (ἀνφερον)

 例句 
太17:1 παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν
.
Jesus takes along Peter and James and John his brother,
and brings them up into a high mountain privately.
(耶穌帶著彼得、雅各、和雅各的兄弟約翰,暗暗的上了高山)

來9:28 οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας.
Thus also Christ, being offered once, in order to bear sins of many.
(像這樣、基督一次被獻、擔當了多人的罪)

雅2:21 Ἀβραὰμ ... ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
Abraham offering up Isaak his son on the altar.
(亞伯拉罕把他兒子以撒獻在壇上)

 同根字 
φέρω