ἀπολύτρωσις, ἡ, -εως
救贖、釋放 redemption, release (απολυτρωσι-, 10)

 例句 
弗1:7 Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ.
By whom we have redemption through his blood.
(我們藉這愛子的血,得蒙救贖)

羅8:23 υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.
awaiting sonship, the redemption of our body.
(等候得著兒子的名分,乃是我們的身體得贖)

來11:35 ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν,
ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
.
But others were tortured, not accepting release,
so that they might attain a better resurrection.
(又有人忍受嚴刑,不肯苟且得釋放,為要得著更美的復活)

 同根字 
ἀπολύω