δικαίωμα, τό, -ατος
條例、要求 regulation, requirement; 義行 righteous deed (δικαιωματ-, 10)

 例句 
來9:1 Εἶχε μὲν οὖν ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας.
So indeed the first (covenant) had regulations of worship.
(原來前約有禮拜的條例)

羅2:26 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ.
Therefore if the uncircumcised man would keep the requirements of the law.
(所以那未受割禮的,若遵守律法的條例)

啟19:8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν·
τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν
.
And it was given to her that she might clothe in fine linen, bright and clean.
For the fine linen is the righteous deeds of the saints.
(就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣,這細麻衣就是聖徒所行的義)

 同根字 
δικαιοσύνη, δικαίωσις, δίκαιος, δικαιόω