ἐκπίπτω
①落下、掉落 I fall off; ②擱淺 I run aground (εκ + πετ-, 10)
ἐκπεσοῦμαι, ἐκπεσον or ἐκπεσα, ἐκπέπτωκα, -, -

 例句 
賽14:12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων;
How the morning star, the one rising in the morning, fell from the heaven.
(明亮之星、早晨之子啊,你何竟從天墜落)

彼前1:24 ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν.
The grass withered and the flower fell off. (草必枯乾,花必凋謝)

羅9:6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
But (it is) not as the word of God has fallen off. (這不是說神的話落了空)

徒27:26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.
But it is necessary for us to run aground into some island.
(新譯:不過我們必會擱淺在一個海島上)

 同根字 
πίπτω